----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 30 มีนาคม 2563   เวลา 16:15 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News เทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองควาย


ประวัติความเป็นมา

มีตำนานเล่ากันมาในอดีตมีควายหรือกระบือตัวหนึ่ง ลักษณะลำตัวมีสีทองทั้งตัว ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่า “ควายคำ” หมายถึง ควายทองคำ ซึ่งควายตัวนี้อาศัยอยู่ที่วัดดอยคำ มักจะลงมาเล่นน้ำที่หนองน้ำในคืนวันเพ็ญเป็นประจำ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพระวิหารของวัดโพธิพิชิต (วัดหนองควาย) ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองควายคำ” และใช้ชื่อนี้เรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน ต่อมาจึงเพี้ยนไปเป็น “บ้านหนองควาย” และใช้เป็นชื่อตำบลจวบจนปัจจุบัน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลหนองควาย ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ 7 กิโลเมตร


เนื้อที่ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 17.40 ตารางกิโลเมตร(7,325 ไร่)

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

ภูมิประเทศ มีรูปร่างแบบแนวยาว บริเวณกว้างจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการเพาะปลูก มีทางหลวงจัดหวัดหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด) ตัดผ่านเขตตำบลทางด้านตะวันออกของตำบล และมีทาหงลวงจงหวัดหมายเลข 1269 (สายหางดง-สะเมิง) ตัดผ่านชุมชนต่าง ๆ จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกของตำบลหนองควาย เดิมเป็นพื้นที่นาส่วนใหญ่ ปัจจุบันบางส่วนได้แปรสภาพเป็นของนายทุน กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร และมีสภาพเป็นสังคมเมืองมากขึ้น

จำนวนหมู่บ้าน ต.หนองควาย มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน


จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 12 หมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7,748 ครัวเรือน โดยแยกเป็นครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่จำนวนครัวเรือนชายหญิงรวมประชากร
1. บ้านตองกาย738  479  562  1,041  
2. บ้านฟ่อน316  369  403  772  
3. บ้านไร่-กองขิง785  550  756  1,306  
4. บ้านต้นเกว๋น597  450  553  1,003  
5. บ้านหนองควาย583  480  478  958  
6. บ้านร้อยจันทร์404  316  313  629  
7. บ้านเหมืองกุง1,253  786  852  1,638  
8. บ้านขุนเส275  229  246  475  
9. บ้านสันทราย379  310  352  662  
10. บ้านนาบุก421  256  288  544  
11. บ้านสันป่าสัก222  214  266  480  
12. บ้านตองกายเหนือ2,309  687  792  1,479  
รวม8,282  5,126  5,861  10,987  

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์