----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 24 มีนาคม 2562   เวลา 01:21 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองควาย


ประวัติความเป็นมา

มีตำนานเล่ากันมาในอดีตมีควายหรือกระบือตัวหนึ่ง ลักษณะลำตัวมีสีทองทั้งตัว ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่า “ควายคำ” หมายถึง ควายทองคำ ซึ่งควายตัวนี้อาศัยอยู่ที่วัดดอยคำ มักจะลงมาเล่นน้ำที่หนองน้ำในคืนวันเพ็ญเป็นประจำ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพระวิหารของวัดโพธิพิชิต (วัดหนองควาย) ชาวบ้านจึงเรียกหนองน้ำนี้ว่า “หนองควายคำ” และใช้ชื่อนี้เรียกเป็นชื่อหมู่บ้าน ต่อมาจึงเพี้ยนไปเป็น “บ้านหนองควาย” และใช้เป็นชื่อตำบลจวบจนปัจจุบัน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลหนองควาย ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ 7 กิโลเมตร


เนื้อที่ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 17.40 ตารางกิโลเมตร(7,325 ไร่)

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

ภูมิประเทศ มีรูปร่างแบบแนวยาว บริเวณกว้างจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการเพาะปลูก มีทางหลวงจัดหวัดหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่ – ฮอด) ตัดผ่านเขตตำบลทางด้านตะวันออกของตำบล และมีทาหงลวงจงหวัดหมายเลข 1269 (สายหางดง-สะเมิง) ตัดผ่านชุมชนต่าง ๆ จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกของตำบลหนองควาย เดิมเป็นพื้นที่นาส่วนใหญ่ ปัจจุบันบางส่วนได้แปรสภาพเป็นของนายทุน กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรร และมีสภาพเป็นสังคมเมืองมากขึ้น

จำนวนหมู่บ้าน ต.หนองควาย มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน


จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 12 หมู่บ้านมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 7,748 ครัวเรือน โดยแยกเป็นครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่จำนวนครัวเรือนชายหญิงรวมประชากร
1. บ้านตองกาย590  466  554  1,020  
2. บ้านฟ่อน312  372  403  775  
3. บ้านไร่-กองขิง778  546  744  1,290  
4. บ้านต้นเกว๋น592  449  540  989  
5. บ้านหนองควาย577  466  471  937  
6. บ้านร้อยจันทร์386  324  316  640  
7. บ้านเหมืองกุง1,189  768  847  1,615  
8. บ้านขุนเส273  231  242  473  
9. บ้านสันทราย371  300  345  645  
10. บ้านนาบุก416  251  290  541  
11. บ้านสันป่าสัก222  213  271  484  
12. บ้านตองกายเหนือ2,297  694  794  1,488  
รวม8,003  5,080  5,817  10,897