----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 22 มกราคม 2562   เวลา 13:27 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข้อมูลบุคลากร


นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม

ปลัดเทศบาล

นายวสุชาติ พิชัย

รองปลัดเทศบาล

นายประสิทธิ์ สุทธะนะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางมาลี จิรวิทยาคุณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นางสาวอารีรัตน์ สายวงศ์อินทร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวอารีย์พันธ์ จีรัง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

น.ส.แจ่มจิตร์ จันทรมงคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ