----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 24 เมษายน 2562   เวลา 09:33 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ข้อมูลบุคลากร


นายประสิทธิ์ สุทธะนะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

น.ส.อารีรัตน์ สายวงค์อินทร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.อารีย์พันธ์ จีรัง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายวัฒน์สิทธิ์ จินดามณี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเกรียงไกร จอมแปง

นิติกรชำนาญการ

นายสุพรรณ อัดแอ

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายปรัชญา เกิดสุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีสิรเดช สิทธิเดช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.อนงนาฎ หลวงใจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธีรภัทร์ เมืองใจ

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นางเพ็ญศรี เพชรนิตย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

-ว่าง-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.ณัฎฐนิตย์ พันธุรักษา

ครู อันดับ คศ.1

นางนิตยา สุทธะ

ครู อันดับ คศ.1

น.ส.เนตรลดา ตาอินต๊ะ

ครู อันดับ คศ.1

-ว่าง-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ธัญสินี เทพสุนีย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนุชจิรา ปัญโญ

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.จีราพร โรจนวิภาต

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

น.ส.น้ำเพชร ต้นสัก

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

น.ส.เกวลิน อินถา

คนงานทั่วไป

นายวิชาญ บัวถา

คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีจิระเดช จันทร์ดี

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกลักษณ์ ตาแก้ว

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอนุพันธ์ กันธิยะ

คนงานทั่วไป

นายศรายุทธ สายคำอ้าย

คนงานทั่วไป

นายกฤษนันท์ คำทา

คนงานทั่วไป

นายจรูญ พุทธโยธา

ยาม