----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 19 กรกฎาคม 2561   เวลา 20:44 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ข้อมูลบุคลากร


นายประสิทธิ์ สุทธะนะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

น.ส.อารีรัตน์ สายวงค์อินทร์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.อารีย์พันธ์ จีรัง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายสุพรรณ อัดแอ

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางเพ็ญศรี เพชรนิตย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.วริทธิ์ฐา ศรีวสุขจรภัทธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายปรัชญา เกิดสุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีสิรเดช สิทธิเดช

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.อนงนาฎ หลวงใจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางณัฏฐนิตย์ คำแสน

ครู อันดับ คศ.1

นางนิตยา สุทธะ

ครู อันดับ คศ.1

น.ส.เนตรลดา ตาอินต๊ะ

ครู อันดับ คศ.1

นายธีรภัทร์ เมืองใจ

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

น.ส.ธัญสินี เทพสุนีย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนุชจิรา ปัญโญ

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.จีราพร โรจนวิภาต

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

น.ส.น้ำเพชร ต้นสัก

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางเปรมวิวัลย์ วงศ์หม่องสุก

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอนงรัตน์ ค้าขาย

คนงานทั่วไป

นายอดิศักดิ์ สมอูม

คนงานทั่วไป

นายวิชาญ บัวถา

คนงานทั่วไป

นายอนุพันธ์ กันธิยะ

คนงานทั่วไป

ว่าที่ร้อยตรีจิระเดช จันทร์ดี

พนักงานขับรถยนต์

นายเอกลักษณ์ ตาแก้ว

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอิทธิศักดิ์ อินก้อน

คนงานทั่วไป

นายศรายุทธ สายคำอ้าย

คนงานทั่วไป

นายกฤษนันท์ คำทา

คนงานทั่วไป

นายจรูญ พุทธโยธา

ยาม