----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 30 กันยายน 2563   เวลา 12:30 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประ

กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ธกส.มอบทุนการศึกษาแก่ รร.เทศบาลตำบลหนองควายและ ศพด.เทศบาลตำบลหนองควาย


ดูกิจกรรมทั้งหมดข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ขอความร่วมมือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Khunlook

ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Khunlook ติดตั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android เพื่อใช้ประเมินพัฒนาการ รวมทั้งติดดามการเจริญเติบโต และสุขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง สามารถศึกษารายละเอียดวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันได้จากไฟล์ PDF

วันที่ : 08 มิถุนายน 2563

วิธีดูแลใจเด็กๆ ช่วง COVID-19

วิธีดูแลใจเด็กๆ ช่วง COVID-19

วันที่ : 24 เมษายน 2563

ทำความเข้าใจประเด็นสำคัญจาก พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ระบุถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ว่า การมีกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งระบบ รวมทั้งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ แต่ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีการแก้ไขจากร่างเดิมใน 3 ประเด็นสำคัญ ประเด็นที่หนึ่ง: เรื่องการกำหนดอายุของเด็กปฐมวัย ใน พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ยังกำหนดความหมายของเด็กปฐมวัยว่าหมายถึงเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ แทนที่จะเป็นเด็กอายุ 0-8 ปีตามฉบับที่ร่างไว้แต่แรก ประเด็นที่สอง: เรื่องการสอบเข้าของเด็ก ป.1 ยังไม่ชี้ชัดเจนว่าเด็กอนุบาลจะต้องสอบเข้า ป. 1 หรือไม่ ต้องรอการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะจัดตั้งขึ้นหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าแต่ละโรงเรียนระดับประถมศึกษาจะรับเด็กอนุบาลเข้าเรียนด้วยวิธีใดที่ไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็ก แต่ในมาตรา 8 ของ พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับนี้ ที่กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย ซึ่งหมายความว่าสถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนติวเตอร์ ห้ามติวเด็กอนุบาลให้สอบเข้า ป.1 ถ้าพบเห็นเด็กอนุบาลถูกติวสอบเข้า ป.1 ตรงนี้สามารถแจ้งหน่วยงานที่ดูแลให้เข้าไปตรวจสอบและจัดการได้ ประเด็นที่สาม: เรื่องการก่อตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามฉบับร่าง เรียกร้องให้ก่อตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นอิสระจากกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง เพื่อความคล่องตัวในการทำงาน แต่ตาม พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ที่ประกาศออกมาคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จะต้องอยู่ภายใต้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ : 22 เมษายน 2563

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับเด็กเข้าเรียนในศพด.

ระชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อรับเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 2-31 มีนาคม 2563

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย และรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีการศึกษา 2562 สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามประกาศฯ สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-125070

วันที่ : 21 มีนาคม 2562

อ่านทั้งหมด


แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์