----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 15 ธันวาคม 2561   เวลา 12:37 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองควายสังกัดสำนักงานปลัด ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านต้นเกว๋น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในความดูแลและ บริหารจัดการของเทศบาลตำบลหนองควาย มีความยินดีรับบุตรหลานของท่านที่มีอายุระหว่าง 2 .6 ปี - 6 ปี เพื่อเข้าเรียน ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2.6 ขวบ) อนุบาล 1 (อายุ 3 ขวบ) อนุบาล 2 (อายุ 4 ขวบ) และอนุบาล 3 (อายุ 5 ขวบ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้กับองค์การปกครองท้องถิ่น จึงดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระเบียบการสมัครเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย

1. คุณสมบัติ

- มีสัญชาติไทย

- มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต ตำบลหนองควาย

- มีอายุระหว่าง 2 .6 ขวบ – 6 ขวบ


2. หลักฐานและเอกสารการสมัคร

- ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย

- สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)นักเรียน 2 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดาอย่างละ 1 ฉบับ


สถานที่รับสมัคร

รับสมัครในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านต้นเกว๋น หมู่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่