----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 00:51 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News .ใบสมัคร/ประกาศรับสมัครและหลักเกณฑ์การร่วมประกวดเขียนลายน้ำต้นในงาน OTOP

ข้อมูลบุคลากรประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพ


นายณรงค์ ธิลา

ประธานกรรมการ

นายอินถา หลวงใจ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ว่าที่ร้อยโทเสน่ห์ ก้อนใจ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

พญ.นลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์

ที่ปรึกษากองทุนฯ

นายวีรศักดิ์ ใจยอด

ที่ปรึกษากองทุนฯ

นายสมชาย ศรีมูล

กรรมการ

นายทวีวัฒน์ สายมา

กรรมการ

นายเรวัตร เลิศจิรานุวัฒน์

กรรมการ

นางวรรณวิไล บัวเรียว

กรรมการ

นางดวงพร บุญยืด

กรรมการ

นายสุรเดช อินทะพันธ์

กรรมการ

นายสมศักดิ์ อินทะชัย

กรรมการ

นายบุญปั๋น ต้นสัก

กรรมการ

นายถนอม วงศ์ต๋าคำ

กรรมการ

นายขันคำ ปะเปิ้น

กรรมการ

นางสายันห์ จิตมั่น

กรรมการ

นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส

กรรมการและเลขานุการ