----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 27 มิถุนายน 2562   เวลา 13:14 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News หลักเกณฑ์และกำหนดการรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด 

ข้อมูลบุคลากรประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพ


นายณรงค์ ธิลา

ประธานกรรมการ

นายอินถา หลวงใจ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ว่าที่ร้อยโทเสน่ห์ ก้อนใจ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

พญ.นลินทิพย์ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์

ที่ปรึกษากองทุนฯ

นายวีรศักดิ์ ใจยอด

ที่ปรึกษากองทุนฯ

นายสมชาย ศรีมูล

กรรมการ

นายทวีวัฒน์ สายมา

กรรมการ

นายเรวัตร เลิศจิรานุวัฒน์

กรรมการ

นางวรรณวิไล บัวเรียว

กรรมการ

นางดวงพร บุญยืด

กรรมการ

นายสุรเดช อินทะพันธ์

กรรมการ

นายสมศักดิ์ อินทะชัย

กรรมการ

นายบุญปั๋น ต้นสัก

กรรมการ

นายถนอม วงศ์ต๋าคำ

กรรมการ

นายขันคำ ปะเปิ้น

กรรมการ

นางสายันห์ จิตมั่น

กรรมการ

นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส

กรรมการและเลขานุการ

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์