----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 14 กรกฎาคม 2563   เวลา 12:29 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คู่มือสำหรับประชาชน


แบ่งตามหมวดเอกสาร :  

 

คู่มือสำหรับประชาชนทุกหมวดหมู่


ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 20 เมษายน 2563
2 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 เมษายน 2563
3 แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ (รับเงินแทน) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 20 เมษายน 2563
4 แบบรับรองสถานะของครัวเรือน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 20 เมษายน 2563
5 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 26 พฤศจิกายน 2561
6 การแจ้งถมดิน 26 พฤศจิกายน 2561
7 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 26 พฤศจิกายน 2561
8 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 26 พฤศจิกายน 2561
9 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 26 พฤศจิกายน 2561
10 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 26 พฤศจิกายน 2561

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์