----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 15 ตุลาคม 2561   เวลา 19:40 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2561

คู่มือสำหรับประชาชน


แบ่งตามหมวดเอกสาร :  

 

คู่มือสำหรับประชาชนทุกหมวดหมู่


ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 หนังสือมอบอำนาจการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพและหนังสือมอบอำนาจการรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563 04 ตุลาคม 2561
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 04 มกราคม 2561
3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) 04 มกราคม 2561
4 จดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 04 มกราคม 2561
5 การรับชำระภาษีป้าย 04 มกราคม 2561
6 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 04 มกราคม 2561