----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562   เวลา 06:14 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562

อัลบั้มรูปกิจกรรม


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2562


โครงการอบรมส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำสัปดาห์


การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำสัปดาห์


มหกรรมสุขภาพ


พิธีลงเสาเอกสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองควาย


โครงการอบรมคุน-นะ-ทำ (ธรรม)


ส่งมอบมือถือเก่าล็อตแรก


การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันการทุจริตมิชอบ ทต.หนองควาย


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า "เราทำความดีด้วยหัวใจ"


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา


โครงการอบรมส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ


โครงการอบรมและศึกษาดูงาน


การลงนามประกาศเจตจำนงค์สุจริตเทศบาลตำบลหนองควาย


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน


โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561


รับโล่รางวัลงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


กิจกรรมลาดตระเวนเพื่อป้องกันการเผาป่า


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2561


กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา2560


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2561


โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมไฟป่าและหมอกควัน


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอหางดง


การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอหางดง


โครงการรณรงค์การจัดการขยะในชุมชน


กิจกรรมผ่องานศิลป์ ฯ ครั้งที่ 3


โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561


ธกส.มอบทุนการศึกษาแก่ รร.เทศบาลตำบลหนองควาย


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/260


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองเรือ จ.ขอนแก่น


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม และเทศบาลตำบลห้วยไคร้ จังหวัดเชียงราย


การอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการ


ร่วมมอบดอกดารารัตน์ในนามของตำบลหนองควาย จำนวน 500 ดอก


การอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์