----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 กันยายน 2563   เวลา 20:46 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประ

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 13 เมษายน 2563

สารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว"


สารจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว" ประจำปี 2563

อ่านทั้งหมด
วันที่ 08 เมษายน 2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ในห้วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด19

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 เมษายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ แจ้งประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ แจ้งประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 34/2563 เรื่องการเข้าพื้นที่ตำบลหนองควาย เพื่ออ่านมาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค **ดังรายชื่อปรากฎตามประกาศนี้เท่านั้น*

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 30 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่เกิดการระบาดรุนแรง ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการงดกิจกรรมทุกชนิด รวมถึงกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลตำบลหนองควาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลหนองควาย เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยให้นำสำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นสถานะปกติ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และหรือผู้รับมอบอำนาจ มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองควาย แต่หากผู้รับเงินเบี้ยยังชีพท่านใด ไม่สะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชี สามารถรับเงินสดได้ตามปกติ

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์