----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 14 เมษายน 2564   เวลา 15:28 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 01 มิถุนายน 2563

มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 เริ่ม 1 มิถุนายน 2563


คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ป.ป.ท. เขต 5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรณีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย


ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อออนไลน์กรณีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย ของเทศบาลตำบลหนองควาย ว่ามีความล่าช้า การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหรือไม่เรียบร้อยทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นั้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 โดยหัวหน้าคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท. เขต 5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและขอทราบข้อเท็จจริง โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาลงพื้นที่ตรวจดูสนามกีฬาประจำตำบลหนองควายร่วมกัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 https://www.facebook.com/163192787220914/posts/1453949168145263/

อ่านทั้งหมด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ป.ป.ส. จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

อ่านทั้งหมด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 22/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

อ่านทั้งหมด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗


ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในเขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ (หมวดเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค)

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์