----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลหนองควาย วันที่ 11 กรกฎาคม 2563   เวลา 12:44 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 26 มิถุนายน 2563
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563 20 พฤษภาคม 2563
3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เมษายน 2563
4 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563 20 เมษายน 2563
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563 09 มีนาคม 2563
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 16 มกราคม 2563
7 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 22 พฤศจิกายน 2562
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์