----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 กันยายน 2563   เวลา 21:35 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประ

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563 16 กันยายน 2563
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563 09 กรกฎาคม 2563
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนมิถุนายน63) 03 กรกฎาคม 2563
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 26 มิถุนายน 2563
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนพฤษภาคม63) 05 มิถุนายน 2563
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563 20 พฤษภาคม 2563
7 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 08 พฤษภาคม 2563
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนเมษายน63) 01 พฤษภาคม 2563
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เมษายน 2563
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 24 เมษายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์