----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 ตุลาคม 2563   เวลา 15:22 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
91 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 05 เมษายน 2561
92 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ครึ่งปีหลัง2561) 04 เมษายน 2561
93 ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 23 มีนาคม 2561
94 ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 15 มีนาคม 2561
95 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) 12 กุมภาพันธ์ 2561
96 โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลหนองควาย 15 มกราคม 2561
97 ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล 15 มกราคม 2561
98 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08 มกราคม 2561
99 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 ธันวาคม 2560
100 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 19 ธันวาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์