----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 ตุลาคม 2563   เวลา 16:25 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 26 มิถุนายน 2563
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนพฤษภาคม63) 05 มิถุนายน 2563
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563 20 พฤษภาคม 2563
14 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 08 พฤษภาคม 2563
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนเมษายน63) 01 พฤษภาคม 2563
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เมษายน 2563
17 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 24 เมษายน 2563
18 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 21 เมษายน 2563
19 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) 20 เมษายน 2563
20 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563(รอบ 6 เดือน) 20 เมษายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์