----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 ตุลาคม 2563   เวลา 16:31 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
31 รางานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
32 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
33 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563 13 ธันวาคม 2562
34 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนพฤศจิกายน62) 03 ธันวาคม 2562
35 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 22 พฤศจิกายน 2562
36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลหนองควาย 19 พฤศจิกายน 2562
37 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาฯ 2563 05 พฤศจิกายน 2562
38 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 05 พฤศจิกายน 2562
39 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ 2563 05 พฤศจิกายน 2562
40 ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563 05 พฤศจิกายน 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์