----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 ตุลาคม 2563   เวลา 16:35 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ...ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
41 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 05 พฤศจิกายน 2562
42 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม62) 04 พฤศจิกายน 2562
43 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2562
44 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 30 ตุลาคม 2562
45 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 30 ตุลาคม 2562
46 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 ตุลาคม 2562
47 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 21 ตุลาคม 2562
48 รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปี 2562 15 ตุลาคม 2562
49 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 11 ตุลาคม 2562
50 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10 ตุลาคม 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์