----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 13:51 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

ข้อมูลบุคลากร


นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม

ปลัดเทศบาล โทร. 085-0301973

นายวสุชาติ พิชัย

รองปลัดเทศบาล โทร. 094-6361942

นางพวงผกา พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร.091-0691101

นายวิศณุ มันตะสูตร

ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.085-5359100

นางสาวกัญจนะ เหล่มนำชัย

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.098-8395536

น.ส.อารีย์พันธ์ จีรัง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง โทร.081-9155649

น.ส.แจ่มจิตร์ จันทรมงคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง โทร.063-4989569

นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง โทร.087-1817272

นางอรุณี ไชยชนะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข โทร.081-7644787

นายวีระศักดิ์ ธุระพ่อค้า

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.089-8545907

น.ส.พชรมน อนุวงค์ดำรง

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร.088-2514404

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์