----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 9 ธันวาคม 2564   เวลา 05:03 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ข้อมูลบุคลากร


นางพวงผกา พรหมมา

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวีระศักดิ์ ธุระพ่อค้า

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.อารีย์พันธ์ จีรัง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

-ว่าง-

นายวัฒน์สิทธิ์ จินดามณี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายเกรียงไกร จอมแปง

นิติกรชำนาญการ

นายสุพรรณ อัดแอ

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

น.ส.เฉลิมศรี วงค์คำปวน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.เหมวรรณ เหมืองแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.อนงนาฎ หลวงใจ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายธีรภัทร์ เมืองใจ

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นางเพ็ญศรี เพชรนิตย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.จริยาภรณ์ อินสอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส.ณัฎฐนิตย์ พันธุรักษา

ครู อันดับ คศ.2

นางนิตยา สุทธะ

ครู อันดับ คศ.2

น.ส.เนตรลดา ตาอินต๊ะ

ครู อันดับ คศ.1

นางเกวลิน ยอดสะแล

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ธัญสินี เทพสุนีย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางนุชจิรา ปัญโญ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.น้ำเพชร ต้นสัก

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางเปรมวิวัลย์ วงศ์หม่องสุก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวิชาญ บัวถา

คนงานทั่วไป

นายเอกลักษณ์ ตาแก้ว

คนงานทั่วไป

นายอนุพันธ์ กันธิยะ

คนงานทั่วไป

น.ส.อนงค์รัตน์ ค้าขาย

คนงานทั่วไป

นายญาณวิทย์ ใจลึก

คนงานทั่วไป

นายจรูญ พุทธโยธา

ยาม

นางอรทัย ไชยโย

ผู้ดูแลเด็ก

ส.อ.วุฒิชัย สุจริต

คนงานทั่วไป

นายณัฐวุฒิ สืบคำเปียง

พนักงานขับรถยนต์

นายอดิศักดิ์ สมอูม

คนงานทั่วไป

น.ส.นภัทรธมณฑ์ นิ่มชนะพิธิวัต

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายสุรชัย ศรีบุญเป็ง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายชัยรัตน์ ขันทราษฎร์

พนักงานขับเครื่องจักรกลชนิดเบา

น.ส.ศุภ ชุดาภากุล

คนงานทั่วไป

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

-ว่าง-

เจ้าพนักงานทะเบียน

-ว่าง-

นักสันทนาการ

-ว่าง-

ครู

-ว่าง-

ครู

-ว่าง-

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์