----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:03 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

ข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการกองคลัง

-ว่าง-

น.ส.แจ่มจิตร์ จันทรมงคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.วราภรณ์ ปันอิ่น

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิชาการคลังชำนาญการ

น.ส.สุกฤตา จันทร์แจ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.จีระนันท์ คำแสน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายรัฐนันท์ เซ็นนันท์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

น.ส.ขัติยา พงษ์เทอดศักดิ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายนคร ขยัน

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายวัชรพงษ์ วงศ์สุวรรณ

พนักงานขับรถยนต์

น.ส.พัชรีรัตน์ สิงห์ธนะ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการคลัง

-ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ว่าง-

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์