----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 9 ธันวาคม 2564   เวลา 05:15 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ข้อมูลบุคลากร


นายวิศณุ มันตะสูตร

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอภิรักษ์ ขัดชุ่มแสง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

น.ส.พิมพ์ผกา ศรีเมือง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธีทัต กิจวัชรากุล

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นางสาวอัญชลี มะทะธง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายขวัญ บัวขาว

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายพีราวัชร์ เขียววาท

วิศวกรปฏิบัติการ

นายอรรถพล ขว้างจิตต์

สถาปนิกชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ หลาวคำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายพิพัฒน์ อ่อนสะเดา

พนักงานขับรถยนต์

นายช่างโยธา

-ว่าง-

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์