----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 15:48 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย
วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจมั่นคงก้าวหน้า เป็นผู้นำในการพัฒนา

ชาวประชามีส่วนร่วม ส่งเสริมศักยภาพการศึกษา

ขจัดปัญหาความยากจน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

อนุรักษ์จารีตประเพณี และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน


พันธกิจ

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบการคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3. ส่งเสริมและพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

4. ส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างคุณภาพที่ดี สร้างความปลอดภัย ความสงบสุขของประชาชน

6. พัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล รวมถึงการบริการให้มีประสิทธิภาพ

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์