----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 15:44 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

อ่านทั้งหมด
วันที่ 09 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ Covid-19


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ Covid-19" โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ - ประเภทเด็ก อายุระหว่าง 6 - 14 ปี - ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 18 ปี

อ่านทั้งหมด
วันที่ 02 มิถุนายน 2563

มติมหาเถรสมาคม กำหนดการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


มติมหาเถรสมาคม กำหนดการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล หลังจากทำวัตรเย็น ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 มิถุนายน 2563

มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 3 เริ่ม 1 มิถุนายน 2563


คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 มิถุนายน 2563

ป.ป.ท. เขต 5 เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรณีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย


ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อออนไลน์กรณีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลหนองควาย ของเทศบาลตำบลหนองควาย ว่ามีความล่าช้า การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหรือไม่เรียบร้อยทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นั้น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 โดยหัวหน้าคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท. เขต 5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและขอทราบข้อเท็จจริง โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาลงพื้นที่ตรวจดูสนามกีฬาประจำตำบลหนองควายร่วมกัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 https://www.facebook.com/163192787220914/posts/1453949168145263/

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์