----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 16:59 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 08 เมษายน 2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา


ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ ในห้วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด19

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 เมษายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ แจ้งประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ แจ้งประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 34/2563 เรื่องการเข้าพื้นที่ตำบลหนองควาย เพื่ออ่านมาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค **ดังรายชื่อปรากฎตามประกาศนี้เท่านั้น*

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 เมษายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 30 มีนาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่เกิดการระบาดรุนแรง ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการงดกิจกรรมทุกชนิด รวมถึงกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลตำบลหนองควาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลหนองควาย เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยให้นำสำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นสถานะปกติ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และหรือผู้รับมอบอำนาจ มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองควาย แต่หากผู้รับเงินเบี้ยยังชีพท่านใด ไม่สะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชี สามารถรับเงินสดได้ตามปกติ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 28 มีนาคม 2563

จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019


ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และการปฏิบัติงานของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เฝ้าระวังตนเองและคนรอบข้าง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาด้วยพลังสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์