----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 16:16 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

อ่านทั้งหมด
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง กำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(ฉบับที่8) พ.ศ.2563 รายละเอียดตามกำหนดการ จึงขอเชิญประชาชนได้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านตามกำหนดการดังกล่าว

อ่านทั้งหมด
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ครั้งที่2)


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ครั้งที่2) ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30น.เป็นต้นไป ณ วัดต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านทั้งหมด
วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อ่านทั้งหมด
วันที่ 28 มกราคม 2563

การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทุกวัย


เทศบาลตำบลหนองควาย มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลักดันการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ดําเนินการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงาน/องค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถาน ประกอบการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ คนพิการ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อให้สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานที่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ได้จัดให้คนพิการสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทําให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์