----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 15:43 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 13 มกราคม 2563

ขอความร่วมมืองดการเผา ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563


เทศบาลตำบลหนองควาย ขอความร่วมมืองดการเผา ในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563 ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ลงวันที่ 10 มกราคม 2563

อ่านทั้งหมด
วันที่ 10 มกราคม 2563

บัญญัติ 10 ประการ ประหยัดพลังงาน


บัญญัติ 10 ประการ ประหยัดพลังงาน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่รับเงินผ่านธนาคาร


หากท่านใดมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการรับเงิน จากรับด้วยตนเอง เปลี่ยนแปลงเป็นโอนผ่านบัญชีธนาคาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย ในวันและเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้ - สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ - สำเนาบัตรประชาชน #สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ 053-125070 ต่อ101

อ่านทั้งหมด
วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองควายไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการเสียภาษีป้าย


ประกาศเรื่องให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองควายอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พศ. 2563 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

dowload คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์