----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 15:37 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 เมษายน 2563

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อลดการแพร่ระบาดและการติดเชื้อ


ขอความร่วมมือปฏิบัติตามการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกันเพื่อลดการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19

อ่านทั้งหมด
วันที่ 09 เมษายน 2563

ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด


พื้นที่ในครอบครัวอาจเป็นพื้นที่เล็กๆแต่สำคัญมากกว่าที่คิด เพราะกว่าร้อยละ 15 ของผู้ใช้ยาเสพติดมีปัญหามาจากสาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว นอกจากนี้หากคนในครอบครัวใช้หรือขายยาเสพติด ก็มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวคือวัคซีนเข็มแรกที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว มาร่วมกันดูแลบุตรหลาน สร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยหลัก 10 สร้าง โดย นพ. ทรงเกียรติ ปิยะกะ

อ่านทั้งหมด
วันที่ 07 เมษายน 2563

วิธีป้องกันและดูแลตัวเองในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วิธีป้องกันและดูแลตัวเองในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ่านทั้งหมด
วันที่ 27 มีนาคม 2563

ร่วมสร้างสังคมไทย ปลอดภัยยาเสพติด


มาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย ร่วมกันดูแลลูกหลานไม่ให้ไปเป็นหน้าใหม่ในวงการยาเสพติด ร่วมกันดูแลผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อให้เกิดความสุข และปลอดภัยในสังคม ชุมชน ทำได้ด้วยพลังชุมชน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 18 มีนาคม 2563

18 มีนาคม "วันท้องถิ่นไทย"


ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันท้องถิ่นไทย" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่วันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของ การปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย เทศบาลตำบลหนองควายน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์