----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 17 ตุลาคม 2564   เวลา 16:52 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 6) และ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 03 กันยายน 2564

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564


วันนี้ (3 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. นายทวีวัฒน์ สายมา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย โดยมีนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 กันยายน 2564

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผน โครงการหรือกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุข


วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. นายภาสกร เก๊างิ้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย(ประธาน) พร้อมด้วยคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผน โครงการหรือกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (คสส.) ประชุมร่วมกันในวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่หน่วยบริการ สภานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กร หรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นเสนอขอรับเงิน โครงการเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 01 กันยายน 2564

ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)


วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย (ประธานคณะทำงาน) ร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะทำงานการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) กำกับและควบคุมการปฏิบัติงาน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องปรชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564


#กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) เวลา 06.00 น. นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และ คุณครูในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควายร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ (วันพระ) เนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดดอยแก้ว โดยทางอำเภอหางดง ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปในอำเภอหางดงได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ให้กลับคืนสู่สังคมไทยเป็นการเสริมสร้างการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 30 สิงหาคม 2564

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันนี้ (30 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายสมชาย ศรีมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์