----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 21:41 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 23 มีนาคม 2564

ฝึกอบรม กปน. เขตเลือกตั้งที่1 ตำบลหนองควาย (23 มีนาคม 2564)


ฝึกอบรม กปน. เขตเลือกตั้งที่1 ตำบลหนองควาย (23 มีนาคม 2564)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 23 มีนาคม 2564

ฝึกอบรม อสม. เขตเลือกตั้งที่1 ตำบลหนองควาย


ฝึกอบรม อสม. เขตเลือกตั้งที่1 ตำบลหนองควาย (23 มีนาคม 2564)

อ่านทั้งหมด
วันที่ 18 มีนาคม 2564

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA


โครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรและและผู้บริหารได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้ เทศบาลตำบลหนองควายสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมของเทศบาลตำบลหนองควาย ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด
วันที่ 10 มีนาคม 2564

ทำความสะอาด ศพด.เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก


ทำความสะอาด ศพด.เพื่อป้องกันโรค มือ เท้า ปาก วันนี้ (10 มีนาคม 2564) งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ทำความสะอาดสถานที่ในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคเชื้อโรค มือ เท้า ปาก โดยฉีดล้างพื้นที่ในอาคารเรียน และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน

อ่านทั้งหมด
วันที่ 09 มีนาคม 2564

โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย


โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เทศบาลตำบลหนองควาย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อคนทุกวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมดอกลำดวน โดยมีผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองควาย เจ้าหน้าที่เทศบาลบาลตำบลหนองควายร่วมกิจกรรม ปรุงอาหารจากผักสมุนไพร ทำลูกประคบสมุนไพร และรับฟังบรรยายเรื่องการรักษาอาการต่างๆด้วยสมุนไพรแผนโบราณ โดย นายถวิล ชูดวง คลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์