----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 พฤษภาคม 2564   เวลา 21:50 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ครั้งที่ 2/2564

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565


ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่าย ของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารดอกลำดวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง


ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารดอกลำดวน เทศบาลตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 20 ตุลาคม 2563

โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม)


โครงการคุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) เทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดอบรมโครงการ คุณ-นะ-ทำ (คุณธรรม) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบและบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อจ้าง และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วม

อ่านทั้งหมด
วันที่ 05 ตุลาคม 2563

โครงการคลินิกช่าง “อู้จ๋าประสาสล่า พูดจาภาษาช่าง”


โครงการคลินิกช่าง “อู้จ๋าประสาสล่า พูดจาภาษาช่าง” ทางเทศบาลตำบลหนองควาย ได้จัดทำโครงการคลินิกช่าง “อู้จ๋าประสาสล่า พูดจาภาษาช่าง” ในวันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองควาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านงานก่อสร้าง การควบคุมงานและตรวจสอบสภาพงานก่อสร้าง ตรวจสอบงานก่อสร้าง การร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

อ่านทั้งหมด
วันที่ 12 สิงหาคม 2563

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ


12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ

อ่านทั้งหมด
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์