----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 8 ธันวาคม 2564   เวลา 11:07 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

รายงานการตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลหนองควายวันที่ : 12 ธันวาคม 2560   โพสต์โดย : admin

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลหนองควาย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบแสดงผลการดำเนินงานข่ายจากเงินรายรับสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินเอกสารเพิ่มเติม

19-6-2561 14-45-57-01 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์