----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 8 ธันวาคม 2564   เวลา 10:47 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารวันที่ : 30 มีนาคม 2563   โพสต์โดย : admin

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่เกิดการระบาดรุนแรง ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการงดกิจกรรมทุกชนิด รวมถึงกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลตำบลหนองควาย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลหนองควาย เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยให้นำสำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นสถานะปกติ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และหรือผู้รับมอบอำนาจ มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองควาย แต่หากผู้รับเงินเบี้ยยังชีพท่านใด ไม่สะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชี สามารถรับเงินสดได้ตามปกติเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์