----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 5 ธันวาคม 2564   เวลา 05:46 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

การจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการและคนทุกวัยวันที่ : 28 มกราคม 2563   โพสต์โดย : admin

เทศบาลตำบลหนองควาย มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ผลักดันการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ดําเนินการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงาน/องค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถาน ประกอบการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้ คนพิการ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อให้สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานที่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ได้จัดให้คนพิการสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทําให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์