----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 5 ธันวาคม 2564   เวลา 06:09 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

นายกแถลงนโยบายต่อสภาฯก่อนปฏิบัติหน้าที่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564   โพสต์โดย : admin

นายกแถลงนโยบายต่อสภาฯก่อนปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (เวลา 09.30 น.) ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองควาย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองควายแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควาย โดยนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อสภาฯ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย โดยมี ประธานสภาฯ นายทวีวัฒน์ สายมา รองประธานสภาฯ นางสาวยุพิน ค้าขาย เลขานุการสภาฯ นางขันแก้ว บัวเหลือง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2 หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ได้แถลงนโยบายการพัฒนาบริหารราชการเทศบาลตำบลหนองควาย 5 ด้าน ดังนี้ 1. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพาน สนามกีฬา ทางเท้า จัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพในการรับและระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 2.1 การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้านการสาธารณสุขจัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการรักษาคนเจ็บไข้ 2.2 การสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว 2.3 การรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดบริการปรับปรุง สถาบัน การศึกษา และสถานที่ราชการ ตลาด สวนสาธารณะ สนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยง เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ 3. นโยบายด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬาและนันทนาการ 3.1 ด้านการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควายให้ได้มาตรฐานทางการศึกษา 3.2 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการศาสนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และปัญญาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนตำบลหนองควาย โดยความร่วมมือ กับทุกองค์กรศาสนา ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาดำเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตำบลหนองควาย 3.3 การกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร แหล่งนันทนาการ เพื่อความสุขของประชาชน 4. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การจัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนการผลิตสินค้าใหม่ที่มีโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยตนเอง 5. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส และคุ้มค่าโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควายจะมุ่งมั่นปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองควายว่าการกำหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจของเทศบาล และจะปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตตำบลหนองควาย กระผมมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย จะสามารถพัฒนาตำบลหนองควายให้เจริญก้าวหน้าบรรลุตามนโยบายและผลบังเกิดในทางปฏิบัติเกิดประโยชน์แก่ประชาชนตำบลหนองควายอย่างแท้จริงเอกสารเพิ่มเติม

ไม่มีเอกสารประกอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์