----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 12:55 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 17/2564 22 มิถุนายน 2564
2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โอนครั้งที่ 15/2564 25 พฤษภาคม 2564
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2564 25 พฤษภาคม 2564
4 ประกาศการโอนเงินงบประมาณครั้งที่ 14/2564 21 พฤษภาคม 2564
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 14 พฤษภาคม 2564
6 สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564
7 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563 14 พฤษภาคม 2564
8 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนเมษายน 2564 12 พฤษภาคม 2564
9 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 29 เมษายน 2564
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 27 เมษายน 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์