----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 14:45 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 16 พฤศจิกายน 2564
2 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 16 พฤศจิกายน 2564
3 กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2565 10 พฤศจิกายน 2564
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส4 09 พฤศจิกายน 2564
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส3 09 พฤศจิกายน 2564
6 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 1/2 03 พฤศจิกายน 2564
7 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 03 พฤศจิกายน 2564
8 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 2/2 03 พฤศจิกายน 2564
9 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2564 05 ตุลาคม 2564
10 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองควาย 17 กันยายน 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์