----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 8 ธันวาคม 2564   เวลา 10:47 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
91 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนพฤษภาคม63) 05 มิถุนายน 2563
92 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2563 20 พฤษภาคม 2563
93 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 08 พฤษภาคม 2563
94 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2563 08 พฤษภาคม 2563
95 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนเมษายน63) 01 พฤษภาคม 2563
96 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 เมษายน 2563
97 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 24 เมษายน 2563
98 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 21 เมษายน 2563
99 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563 20 เมษายน 2563
100 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563(รอบ 6 เดือน) 20 เมษายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์