----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 15:30 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
111 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
112 รางานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2562 17 ธันวาคม 2562
113 ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2563 13 ธันวาคม 2562
114 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนพฤศจิกายน62) 03 ธันวาคม 2562
115 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 22 พฤศจิกายน 2562
116 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลหนองควาย 19 พฤศจิกายน 2562
117 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 05 พฤศจิกายน 2562
118 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ 2563 05 พฤศจิกายน 2562
119 ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563 05 พฤศจิกายน 2562
120 ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 05 พฤศจิกายน 2562

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์