----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 08:38 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
141 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 05 เมษายน 2561
142 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ(ครึ่งปีหลัง2561) 04 เมษายน 2561
143 ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 23 มีนาคม 2561
144 ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 15 มีนาคม 2561
145 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) 12 กุมภาพันธ์ 2561
146 โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลหนองควาย 15 มกราคม 2561
147 ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล 15 มกราคม 2561
148 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08 มกราคม 2561
149 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28 ธันวาคม 2560
150 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 19 ธันวาคม 2560

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์