----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:19 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
171 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 03 กรกฎาคม 2560
172 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 27 มิถุนายน 2560
173 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 16 มีนาคม 2560
174 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบฯ พ.ศ.2560 31 ตุลาคม 2559
175 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 20 ตุลาคม 2559
176 วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต 20 ตุลาคม 2559
177 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.หนองควาย 05 กันยายน 2559
178 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉ.1) 30 ตุลาคม 2557
179 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองควาย 02 ตุลาคม 2557

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์