----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 5 ธันวาคม 2564   เวลา 05:43 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
201 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 06 กันยายน 2560
202 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 06 กันยายน 2560
203 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 5 ปี (2560-2564) 03 กรกฎาคม 2560
204 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 27 มิถุนายน 2560
205 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 16 มีนาคม 2560
206 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบฯ พ.ศ.2560 31 ตุลาคม 2559
207 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี 20 ตุลาคม 2559
208 วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต 20 ตุลาคม 2559
209 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.หนองควาย 05 กันยายน 2559
210 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉ.1) 30 ตุลาคม 2557

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์