----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 16:18 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
21 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 14 พฤษภาคม 2564
22 สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 14 พฤษภาคม 2564
23 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563 14 พฤษภาคม 2564
24 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนเมษายน 2564 12 พฤษภาคม 2564
25 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 07 พฤษภาคม 2564
26 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 29 เมษายน 2564
27 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 27 เมษายน 2564
28 แบบรายงานสถิติและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 26 เมษายน 2564
29 รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 20 เมษายน 2564
30 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63- มี.ค. 64) 16 เมษายน 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์