----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 16:00 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
31 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63- มี.ค. 64) 16 เมษายน 2564
32 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่2 ประจำปีงบ 2564 09 เมษายน 2564
33 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนมีนาคม 2564 08 เมษายน 2564
34 การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 02 เมษายน 2564
35 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 04 มีนาคม 2564
36 รายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 23 กุมภาพันธ์ 2564
37 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564
38 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนมกราคม 2564 04 กุมภาพันธ์ 2564
39 รายงานการประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2563 02 กุมภาพันธ์ 2564
40 ประกาศแผน โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคสล. 22 มกราคม 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์