----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 14:21 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
31 การวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2563 30 พฤศจิกายน 2563
32 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2563 20 พฤศจิกายน 2563
33 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 20 พฤศจิกายน 2563
34 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2563 18 พฤศจิกายน 2563
35 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563 16 พฤศจิกายน 2563
36 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 2563 16 พฤศจิกายน 2563
37 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 13 พฤศจิกายน 2563
38 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 13 พฤศจิกายน 2563
39 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 09 พฤศจิกายน 2563
40 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนตุลาคม 2563 04 พฤศจิกายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์