----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 15:44 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
41 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2564 21 มกราคม 2564
42 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข (ฉบับที่ 15) พ.ศ 2564 12 มกราคม 2564
43 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนธันวาคม 2563 04 มกราคม 2564
44 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 04 ธันวาคม 2563
45 การวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2563 30 พฤศจิกายน 2563
46 แผนการตรวจสอบระยะยาว(ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566) 30 พฤศจิกายน 2563
47 แผนการตรวจสอบประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 30 พฤศจิกายน 2563
48 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 30 พฤศจิกายน 2563
49 การวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปี 2563 30 พฤศจิกายน 2563
50 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2563 20 พฤศจิกายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์