----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 15:33 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
51 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2563 20 พฤศจิกายน 2563
52 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2563 18 พฤศจิกายน 2563
53 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบ 2563 16 พฤศจิกายน 2563
54 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ปี 2563 16 พฤศจิกายน 2563
55 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 13 พฤศจิกายน 2563
56 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 13 พฤศจิกายน 2563
57 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 09 พฤศจิกายน 2563
58 รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 09 พฤศจิกายน 2563
59 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำเดือนตุลาคม 2563 04 พฤศจิกายน 2563
60 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2563 30 ตุลาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์