----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 25 มิถุนายน 2564   เวลา 13:50 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น อื่น 

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
51 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
52 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 01 ตุลาคม 2563
53 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 01 ตุลาคม 2563
54 ประกาศ เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
55 การดำเนินงานตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 01 ตุลาคม 2563
56 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 01 ตุลาคม 2563
57 ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
58 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 กันยายน 2563
59 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563 16 กันยายน 2563
60 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563 09 กรกฎาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์