----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 14:52 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
71 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2563 05 ตุลาคม 2563
72 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 02 ตุลาคม 2563
73 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 01 ตุลาคม 2563
74 ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
75 ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ 01 ตุลาคม 2563
76 ประกาศ เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
77 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 01 ตุลาคม 2563
78 ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) 01 ตุลาคม 2563
79 ประกาศเผยแพร่แผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปี 2564 01 ตุลาคม 2563
80 การดำเนินงานตามนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 01 ตุลาคม 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์