----ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลหนองควาย วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564   เวลา 16:43 น. หน้าแรก ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
 What'is News ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองควาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.

แผน ข้อมูลและการรายงานต่างๆเลือกประเภทของไฟล์เอกสาร :  

 

เอกสารแผนงานและงบประมาณทั้งหมด

ลำดับรายการวันที่โพสต์
81 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28 กันยายน 2563
82 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2563 16 กันยายน 2563
83 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 09 กันยายน 2563
84 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
85 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 17 กรกฎาคม 2563
86 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2563 09 กรกฎาคม 2563
87 รายงานผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 07 กรกฎาคม 2563
88 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองควาย ปีงบประมาณ 2563(เดือนมิถุนายน63) 03 กรกฎาคม 2563
89 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 26 มิถุนายน 2563
90 รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 12 มิถุนายน 2563

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์